• Mnxuanhong
ĐC: Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường , Nam Định
  • Mnxuanhong
Tin tức nổi bật
Đoàn thể thao học sinh tỉnh Nam Định đạt thành tích cao tại giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022

Trong các ngày từ 12/6/2022 đến 17/6/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự các giải có trên 800 vận động viên, huấn luyện viên thuộc 29 Sở GDĐT, các vận động viên tham gia tranh tài 70 nội dung thi.

Thông báo dự toán thu chi quý IV/2021

Thông báo

Về việc công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý IV/2021 và cả năm 2021 

 

PHÒNG GD & ĐT XUÂN TRƯỜNG

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN HỒNG

 

Só: 118/QĐ - MNXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 

Xuân Trường, ngày 31 tháng 12 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách

quý IV/2021 và cả năm 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON XUÂN HỒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ- TTg ngày 12/11/2004 của thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai NS đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai thực hiện dự toán thu chi Ngân sách nhà nước Quý IV/ 2021 và cả năm 2021 (theo biểu số 3).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận chuyên môn và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Xuân Hồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

 -Như điều 2;

HIỆU TRƯỞNG

( Đã Ký )

 

 

 

 

Đinh Thị Nhâm

 

 

PHÒNG GD & ĐT XUÂN TRƯỜNG

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN HỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc


BIÊN BẢN
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý IV/2021, cả năm
và công khai bằng hình thức niêm yết

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

I. Thời gian, địa điểm:

Hôm nay, vào hồi 16h30 ngày 31 tháng 12 năm 2021 tại trường Mầm non
Xuân Hồng tiến hành họp để công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý IV và cả năm 2021.

II. Thành phần:

+ Chủ trì: Đ/c Đặng Thị Hải Hà - Hiệu trưởng- Chủ tọa

+ Thư ký: Đ/c Đặng Thị Hải Hà - Giáo viên - Thư ký

Cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

III. Nội dung:

1. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý IV và cả năm 2021

Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và theo thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai NS đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Thực hiện niêm yết công khai ( biểu mẫu số 3 – Đánh giá thực hiện dự toán thu chị Ngân sách quý IV/2021 và cả năm 2021) của thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai NS đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ:

2. Về hình thức và thời điểm công khai,

2.1. Hình thức công khai

Công khai trong cuộc họp của cơ quan đảm bảo tính đầy đủ, chính xác
Niêm yết công khai tại bảng tin đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân
viên nhà trường biết.

2.2. Địa điểm niêm yết:

- Niêm yết tại bảng lịch công tác phòng hội đồng. 

- Tại địa điểm niêm yết có ( biểu mẫu số 3 – Đánh giá thực hiện dự toán thu chi sách quý IV/2021 và cả năm 2021) theo thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai NS đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

2.3. Thời điểm bắt đầu niêm yết: 31/12/2021

2.4. Thời điểm kết thúc niêm yết: 15/01/2022

2.5. Các phản ánh liên quan (nếu có).

3. Tổ chức thực hiện:

Đ/c hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức thời điểm công khai theo quy định và kế hoạch đề ra. Thực hiện tổng kết đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai và kế hoạch triển khai của quý 4/2020 và năm 2020.

Yêu cầu các đồng chí trong nhà trường nghiêm túc thực hiện, báo cáo kịp thời, đúng quy định theo kết hoạch đề ra.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h30 cùng ngày với sự nhất trí 100% của cán bộ trong cơ quan/.

THƯ KÝ

( Đã Ký )

 

 

 

Đặng Thị Hải Hà

HIỆU TRƯỞNG
( Đã Ký )

 

 

 

Đinh Thị Nhâm

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT XUÂN TRƯỜNG

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN HỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc


BIÊN BẢN

Kết thúc công khai khai đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý IV và cả năm 2021

 

Hôm nay, hồi 16h30 ngày 15 tháng 01 năm 2022 tại trường Mầm non Xuân Hồng lập biên bản kết thúc công khai đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý IV và cả năm 2021.

1.Thành phần

+ Chủ trì: Đ/c Đinh Thị Nhâm - Hiệu trưởng- Chủ tọa

+ Thư ký: Đ/c Đặng Thị Hải Hà - Giáo viên - Thư ký

Cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

2. Nội dung:

Niêm yết (biểu mẫu số 3 – Đánh giá thực hiện dự toán thu chi Ngân sách quý IV và cả năm 2020 theo đúng hướng dẫn của TT số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai NS đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Đảm bảo an toàn, không làm mất, rách, nát và đủ điều kiện để mọi người trong nhà trường có thể xem, thời gian niêm yết là 15 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

2.1. Địa điểm niêm yết: Niêm yết tại bảng lịch công tác tại phòng hội đồng.

2.2. Thời điểm bắt đầu niêm yết: 31/12/2021

2.3. Thời điểm kết thúc niêm yết: 15/01/2022

2.4. Các phản ánh liên quan đến tình hình thực hiện dự toán thu chi NSNN Qúy IV và cả năm 2020 : Không có ý kiến phản ánh nào khác.

Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nhất trí với nội dung ghi trong biên bản và không ai có ý kiến nào khác. Biên bản kết thúc vào 17 giờ 30 cùng ngày và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ

( Đã Ký )

 

 

 

Đặng Thị Hải Hà

CHỦ TỌA
( Đã Ký )

 

 

 

Đinh Thị Nhâm

 

 

 

 

Biểu số 03

Đơn vị: Trường Mầm non Xuân Hồng
Chương: 622

 

 

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
 

Số TT

Nội dung

Dự toán năm

Ước thực hiện quý IV

So sánh (%)

Dự toán

Cùng kỳ năm trước

1

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

 

 

 

 

Số thu phí, lệ phí

 

 

 

 

 

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

 

 

 

 

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

 

 

 

 

Dự toán chi ngân sách nhà nước

6.060946.500

6.060.946.500

100%

 

 

Chi quản lý hành chính

 

 

 

 

 

Nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

 

Chị cải cách tiền lương

 

 

 

 

 

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.971.658.500

5.971.658.500

100%

 

 

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

89.288.000

89.288.000

100%

 

 

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

 

 

 

 

 

Chi bảo đảm xã hội

 

 

 

 

 

Chi hoạt động kinh tế

 

 

 

 

 

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

Chi sự nghiệp văn hóa
thông tin

 

 

 

 

 

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình,
thông tấn

 

 

 

 

 

 

Chi sự nghiệp thể dục
thể thao

 

 

 

 


 

Chi Chương trình mục
tiêu

 

 

 

 

 

 

PT. Kế toán

( Đã Ký )

 

 

 

Đặng Thị Hải Hà

Xuân Hồng ngày 31 tháng 12 năm 2021

Thủ trưởng đơn vị

( Đã Ký )

 

 

 

Đặng Thị Nhâm


 

 

Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Năm 2022 : 3.022